Verkoopsvoorwaarden

Welkom op deze website van Frucon² voor de site Belgian Blenders (hierna genoemd de "Site"), gevestigd te Pittemsestraat 58D, 8850 Ardooie, België. BTW-nummer: BE 0806.661.106. Telefoonnummer: +32 (0)51 69 95 05. E-mail: customerservice@frucon.net.

Behoudens schriftelijk afwijkend beding, worden de betrekkingen tussen Frucon² en haar Gebruikers beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht door de Gebruiker aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig mochten zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de verschillende talen die op de website worden gebruikt.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Gebruiker vindt op de 'Bestel Info Pagina', zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder U hiervan expliciet op de hoogte te brengen.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Frucon² eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidinteresten en/of schadevergoedingen.

Gezien dat Frucon² nv hier handelt als bemiddelaar, gelden op alle goederen de garanties aangeboden door de leveranciers. Afhankelijk van deze verkoopvoorwaarden is de aansprakelijkheid van Frucon² nv beperkt tot de terugbetaling (of vervanging) aan de klant van de beschadigde producten en zal deze geen schadevergoeding aan de klant uitbetalen. Zelf als een leverancier van Frucon² nv niet voldoet aan zijn eigen garanties, bijvoorbeeld in geval van faillissement, kan Frucon² nv niet aansprakelijk gesteld worden door de klant.

Frucon² is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen. Voor voeding is het aangeraden dat personen met allergieën, diabetes of elk ander gezondheidsprobleem aandachtig het etiket van elk product met de voedingsinformatie leest.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Frucon². Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven (worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingbeding.

Door te bestellen via de Site van Frucon², staat de Gebruiker Frucon² uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. Gegevens voor marketing- en reclamedoeleinden zullen enkel verwerkt worden als de klant daartoe zijn expliciete toestemming voor heeft gegeven tijdens het bestelproces.

Frucon² zal de gegevens enkel opslaan voor gebruik voor Belgian Blenders, doch niet aan derden zonder enige relatie met Frucon². De Gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...) in geval van een geschil.

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.

Alle beelden op deze website zijn eigendom van Frucon². De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.